Розвиток обдарованості дитини варто розглядати з позиції її внутрішнього діяльнісного потенціалу. Сьогодні розроблено безліч цікавих методів, які для цього можна використовувати на уроках. Ось деякі з них.

Метод проблемного навчання полягає у постановці конкретної проблеми, для якої необхідно знайти розв’язання. Цікавість полягає в тому, що вчитель може наштовхувати дітей до відповіді, але не розкривати всі секрети, даючи дітям самим прийти до правильного висновку.

Пошуковий метод націлений на самостійне навчання та пошук рішень дітьми поставленої задачі. Вчитель може запропонувати різні засоби способи пошуку необхідної інформації, але дитина всю роботу робить сама. В кінці роботи відповіді обговорюються та узагальнюються.

Евристичний метод сприяє творчій самореалізації учнів, діти самі обирають, що і як будуть вивчати, досліджують та оцінюють свої результати.

Дослідницький метод спрямований на використання методів наукового пізнання, діти вчаться застосовувати свої творчі вміння задля формування пошукового досвіду.

Широко поширеним є проектний метод. Він складається із сукупності навчально-пізнавальних прийомів, які діти застосовують під час вирішення поставленої проблеми. В ньому теорія поєднується із практикою, причому кожна дитина сама може обрати цікавий саме для неї проект. В результаті дослідження дитина презентує результати своєї діяльності.

Метод творчих та нестандартних завдань використовується для підтримки та розвитку гнучкості творчого мислення.

Мозковий штурм – один з найпопулярніших методів для стимулювання активності дітей на уроці. Це інтерактивна технологія, що дозволяє дітям краще засвоювати матеріал, пов'язати теорію з практикою, розвиває міжособистісні стосунки, мисленнєву діяльність, концентрацію уваги.

Використання кластерів на уроках вчить дітей конкретизувати, виявляти головні ідеї, відкидати зайве, другорядне.

Кейс-технології в навчальному процесі вчать дітей аналізувати ситуації, шукати проблеми, шляхи їх вирішення. Це розвиває критичне та аналітичне мислення, вчить будувати плани, обирати кращі варіанти.

ІКТ слугують для швидкого включення дітей в сучасне інформаційне суспільство. Діти вчаться розбиратися, координувати, спрямовувати свою діяльність, виділяти необхідну інформацію серед безлічі.

Працюючи з обдарованими дітьми, вчитель повинен розуміти, що вони дещо відрізняються від «звичайних» дітей. Це може проявлятися в бажанні робити все по-своєму, бунтарській поведінці, особливостях сприйняття матеріалу, труднощах в спілкуванні з однолітками, гіперчутливості тощо.

Тому педагогам пропонується працювати над собою, підвищувати свій професійний рівень та практичні навички роботи з такими дітьми. Для власного вдосконалення можна використовувати, наприклад, стратегію збагачення Джозефа Рензуллі, з дітьми ж спробувати попрацювати в малих групах тощо.

Педагог, який буде працювати з обдарованими дітьми повинен володіти професійною компетентністю, знаннями психології дитячої обдарованості, мати лідерські якості. Зникає поняття традиційного вчителя. Новий учитель переймає на себе нові ролі – це і педагог, і модератор, і фасилітатор, і тьютор.

Не менш відповідальною є роль психолога в школі з обдарованими дітьми. Його задача полягає в супроводі дитини, її психологічній діагностиці, профілактиці, якщо необхідно, то в консультуванні, підтримці її психічного здоров'я тощо. Психолог в даному випадку веде тристоронню працю як з дітьми, так і з вчителями та батьками.